Agriculture Sector

Karma Chewang

Dzongkhag Agricultural Officer

# 17615112

Email : kchewang@trongsa.gov.bt

 

Karma Wangdi

Assistant Dzongkhag Agriculture Officer

Contact # 17779032

karam252@yahoo.com

 

Dechen Pelden

Senior Extension supervisor,  Tangsibje Gewog

Contact # 17501751

Email : dpenden@trongsa.gov.bt

Jambay Wangmo

Senior Extension supervisor,  Drakteng Gewog

Contact # 77741556

Email : jwangmo@trongsa.gov.bt

 

Damanti Kri. Sunwar

Extension supervisor, RNR-EC Langthel Gewog

Contact # 17578461